Ontwerpadvies
Een ontwerpadvies kan bestaan uit het beoordelen en adviseren in de ontwerpfase en uitvoeringsfase om een project te laten voldoen aan de geldende regelgeving. Dit kan een onderdeel zijn van een ontwerp zoals vluchtveiligheid of het totale ontwerp beoordelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

“Bezint eer ge begint” mag dan wel een oeroud advies zijn, het heeft aan betekenis niets ingeboet. Integendeel, de complexiteit waarmee men op vele terreinen geconfronteerd wordt maakt het van wezenlijk belang deze stelregel te volgen. Wij doen dat door in de ontwerpfase tekeningen, zowel nieuwbouw als verbouw, onder het brandveiligheidsvergrootglas te leggen.

 

Deze beoordeling van een project ten opzichte van de geldende eisen kan in verschillende stadia worden uitgevoerd, met als voordeel dat correcties – die altijd tijd en geld kosten en bovendien vertraging opleveren – achterwege blijven. In de rapportages wordt duidelijk omschreven wat de conclusies en aanbevelingen zijn van de beoordeling.
Bijkomend voordeel: ontwerpen die op deze manier gescreend zijn op maatregelen en voorzieningen – noodzakelijk voor een brandveilig object – krijgen sneller de instemming van ambtelijke instanties (gemeenten, brandweer) die goedkeuring moeten verlenen.

 

De advisering door Stravea tijdens de ontwerpfase is gericht op alle aspecten omtrent brandveiligheid zoals onder meer:

  • Sterkte bij brand;
  • Brandcompartimenteringen;
  • Sub brandcompartimenteringen;
  • Brandklasse materialen;
  • Ontvluchting van personen;
  • Gelijkwaardigheid;
Grote brandcompartimenten NEN 6060 of 6079
Wanneer u grotere brandcompartimenten wil realiseren dan de grenswaarden van het Bouwbesluit verzorgd Stravea een rapportage waarin staat beschreven op welke wijze uw complex kan voldoen aan de criteria zoals gesteld in de NEN 6060 of de NEN 6079. Wanneer deze rapportage wordt goedgekeurd door het bevoegd gezag mag u in afwijking van de prestatie eisen bouwen waardoor uw grote brandcompartimenten mag realiseren.

Een brandcompartiment is de oppervlakte van een bouwwerk dat als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand geldt. De doelstelling hiervan is om de brand beheersbaar te houden. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat een brandcompartiment niet groter mag zijn dan 1.000 m2, voor industriefuncties is dit maximaal 2.500 m2. Een opdeling in brandcompartimenten is echter niet altijd mogelijk of wenselijk, zoals bijvoorbeeld bij industriële gebouwen, winkels, schouwburgen en vee- en megastallen. In dergelijke situaties dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond.

 

In juni 2015 is de NEN 6060: Brandveiligheid van grote brandcompartimenten” uitgekomen. Dit is de nieuwe methode voor het berekenen van de vuurbelasting. Hierbij wordt een vuurlastberekening gemaakt door alle brandbare materialen in en aan een gebouw in kaart te brengen. Op grond van die berekening kan vervolgens bepaald worden hoe groot een brandcompartiment maximaal mag zijn, eventueel in combinatie met extra voorzieningen als brandmuren, rookbeheerssystemen en/of een sprinklerinstallatie.

 

Stravea kan voor u een NEN 6060 rapportage opstellen waardoor wordt aangetoond dat uw gebouw grotere brandcompartimenten mag handhaven dan wordt voorgeschreven in het Bouwbesluit.

 

De uitkomst van de vuurlastberekening wordt uitgewerkt in een duidelijke rapportage welke als bewijslast kan dienen voor het bevoegd gezag. Indien noodzakelijk verzorgt Stravea ook een inventarisatie op locatie, de basis voor de berekening.

Toezichtarrangement NEN 6060
Volgens de nieuwe NEN 6060 bent u verplicht een toezichtarrangement aan te gaan wanneer uw  gelijkwaardigheid een onderdeel is van de vergunning. Hierdoor dienen er regelmatig controles plaats te vinden op de aanwezige vuurlast voor het bevoegd gezag. Deze controle wordt meestal 1 keer per jaar vereist. Deze inspecties worden ook door Stravea verzorgd.
Brandoverslag berekening
Door middel van een brandoverslag-modellering wordt er aangetoond of er brandoverslag kan optreden tussen twee brandcompartimenten. Dat kunnen appartementen zijn of brandcompartimenten in gebouwen. Wanneer uit deze berekening blijkt dat er geen brandoverslag optreed zoals beschreven in de norm dan zijn er geen bouwkundige maatregelen noodzakelijk om brandoverslag te voorkomen.

Branden kunnen in verschillende richtingen uitbreiden, zowel horizontaal als verticaal. Daarom dient er tussen brandcompartimenten een brandwerende voorziening (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, WBDBO) aanwezig te zijn. Om uitbreiding van een brand via de buitenlucht naar een hogere etage te voorkomen eist de brandweer vaak plaatsing van een brandwerende beglazing. Een kostbare voorziening die echter lang niet altijd noodzakelijk is. Dat kan blijken uit de brandoverslagberekening die wij voor u kunnen maken.

 

Gebruikmakend van de nieuwste software, gebaseerd op de meest recente uitgave van de geldende norm (NEN 6068) en van de bepalingen in het “Bouwbesluit 2012”, toetsen we de huidige of toekomstige situatie en bepalen welke aanpassingen nodig zijn om aan de regelgeving te voldoen. Dat blijken vaak kostentechnisch kleinere aanpassingen te zijn, zeker in vergelijking met de kosten die met een totale brandwerende beglazing gemoeid zijn. De uitkomsten worden in een heldere rapportage verwerkt die ter goedkeuring aan het bevoegd gezag wordt ingediend.

Verzekeringsadvies
Stravea kan u begeleiden, adviseren en voor u bemiddelen wanneer u door voorwaardes en gestelde eisen vanuit de verzekeraar verplicht wordt gesteld om kostbare veranderingen door te voeren.

Heeft u een geschil met de verzekeringsmaatschappij of advies nodig bij de eisen en voorschriften die een verzekeraar stelt aan uw gebouw of bedrijfsvoering? De verzekeraars worden een steeds grotere belanghebbende partij in de mate van brandveiligheid op uw bedrijfsvoering. De brandveiligheidseisen van de verzekeraar om verzekerd te blijven hebben een grote impact op uw bedrijfsvoering en uw budget. Deze eisen zijn niet altijd realistisch gesteld en vaak kunnen de doelstellingen van de verzekeraar op een andere efficiëntere manier worden behaald. Dit onderzoeken wij graag voor u.

 

Stravea kan bemiddelen tussen u en de verzekeraar om samen tot een realistisch veiligheidsniveau te komen dat aan de eisen van beide partijen voldoet.

 

Mocht u niet tot overeenstemming komen met uw huidige verzekeraar, dan kunnen wij onderzoeken of een andere verzekeringsmaatschappij beter bij uw bedrijfsvoering past.

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Heeft u een vraag?
Wij bellen u


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Maak een
afspraak


Daalakkersweg 2-184
5641 JA Eindhoven
Tel: 085-06 08 760
Info@stravea.nl

 

KvK: 71691049
BTW: 858812319B01
Bank: NL16KNAB0257379320

Paard-element