Ontwerp advies brandveiligheid

Stravea beoordeelt bouwkundig ontwerpen van nieuwbouw-, renovatie- en transformatieprojecten integraal op brandveiligheid. Wij toetsen de ontwerpen op brandveiligheidsvoorschriften en adviseren welke verbeteringen noodzakelijk en realistisch zijn om tot een verantwoord veiligheidsniveau te komen.

Nieuwbouw

Van architectonische impressie naar bouwkundig ontwerp: het is een complex proces waarin de inbreng van Stravea vaak kostenbesparend blijkt. Wij ondersteunen ontwerpers en projectontwikkelaars door het ontwerp te beoordelen, knelpunten op het gebied van brandveiligheid te signaleren en werkbare verbeterpunten te presenteren. Onze ervaring is dat een kritische analyse van ontwerpen en uitvoeringsplannen latere herstelkosten voorkomt.

Transformatie vastgoed

Kantoorgebouwen, verzorgingshuizen, schoolgebouwen en ander maatschappelijk vastgoed in steden en dorpen worden steeds vaker getransformeerd tot eigentijdse faciliteiten. In een tijd waarin er een grote opgave ligt om woningen op maat te realiseren, biedt bestaand vastgoed volop kansen.

Voor opdrachtgevers die een transformatie van hun vastgoed willen realiseren, verricht Stravea onderzoekstudies naar de haalbaarheid. Onze focus ligt op het onderzoeken van de brandveiligheid en vluchtveiligheid in de situatie die ontstaat na de transformatie. We streven naar het maximale rendement uit de beschikbare ruimte en adviseren over de noodzakelijk maatregelen om de brandveiligheid te garanderen.

Installatie advies

Stravea geeft heldere ontwerpadviezen en praktisch beheeradvies over de volgende essentiële veiligheidsinstallaties:

  • Brandmeldinstallatie
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Noodverlichting
  • Rookbeheersingssysteem (RWA)
  • Sprinklerinstallatie


Het opstellen van de benodigde documenten, zoals een programma van eisen en ontruimingsplannen, is onderdeel van ons advies.

Grote brandcompartimenten

Het Bouwbesluit geeft grenswaarden aan voor de grootte van brandcompartimenten in een gebouw. Zo wordt voorkomen dat een brand zich ongehinderd kan uitbreiden. Maar gebouwen en hun functie veranderen in de loop van de tijd. Het is mogelijk om brandcompartimenten te vergroten tot maximaal 2.500 m2 als er sprake is van een industriefunctie, mits voldaan wordt aan andere normeringen en prestatie-eisen. 

De maximale oppervlakte van een brandcompartiment is in het Bouwbesluit vastgesteld op 1.000 m2. Om hiervan af te kunnen wijken, moet u voldoen aan de criteria van NEN 6060 en NEN 6079. U kunt Stravea inschakelen voor het opstellen van een volledig onderbouwde NEN 6060 en NEN 6079 rapportage.

Daarnaast bent u volgens NEN 6060 verplicht een toezichtarrangement aan te gaan wanneer uw gelijkwaardigheid een onderdeel is van de vergunning. Regelmatig controles op de aanwezige vuurlast zijn daarbij een vereiste. Deze inspecties worden ook door Stravea verzorgd.

Brandoverslag en stralingsberekening

Een brandoverslag-modellering toont aan of er brandoverslag kan optreden tussen twee brandcompartimenten. Wanneer uit deze berekening blijkt dat er geen brandoverslag optreedt zoals beschreven in de norm, dan zijn er geen bouwkundige maatregelen noodzakelijk. Door middel van een beperkte investering kunnen dus forse bouwkundige kosten worden voorkomen.

Stravea maakt voor de modellering gebruik van de nieuwste software, gebaseerd op de meest recente uitgave van de geldende norm (NEN 6068) en van de bepalingen in het Bouwbesluit. Wij toetsen de huidige of toekomstige situatie en bepalen welke aanpassingen nodig zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Industriegebouwen die dicht bij een perceelgrens liggen, mogen geen brandoverslag veroorzaken naar het aangrenzend perceel. Door middel van een stralingsberekening kunnen wij aantonen dat in veel gevallen de gevel en draagconstructie niet brandwerend uitgevoerd hoeven te worden. Ook in het specifieke geval van de opslag van pallets zijn er eisen opgesteld voor een brandveilige buitenopslag. Of deze opslag voldoet aan de regelgeving maken wij voor u inzichtelijk.

Overige gelijkwaardigheid

Het Bouwbesluit kent een gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit betekent dat bij bepaalde wettelijke voorschriften ruimte is voor alternatieve maatregelen die leiden tot dezelfde, of betere, brandveiligheid. Zulke alternatieve maatregelen kunnen voorkomen dat u te maken krijgt met hoge bouwkosten.

Stravea zet voor opdrachtgevers de volgende gelijkwaardigheidsbepaling in:

  • Ontruimingsberekeningen
  • CFD-modulering voor parkeergarages en niet-besloten ruimtes
  • Gelijkwaardigheid vluchtveiligheid
  • Onderzoek brandveiligheid gevels